Znani filozofowie


Filozofia uważana jest za matkę nauk, nawet samo tłumaczenie greckiej nazwy oznaczało będzie umiłowanie mądrości, czy też posiadanie mądrości. Obecnie termin ten jednak stosowany będzie także w wielu innych znaczeniach. Dokładnego jego zdefiniowanie jest jednak utrudnione z powodu zakresu rozważań filozoficznych, które obecnie przybierają bardzo szeroką i różnorodną rangę, szczególnie dlatego, że filozofia rozwijała się już od czasów starożytnych i w każdym kolejnym wieku nabierała coraz większego rozmachu i definiowane były całkowicie nowe rozważania i nurty filozoficzne. Do jej rozwoju przyczyniło się wielu myślicieli, w starożytności byli to przede wszystkim Tales, pitagoras, Platon i Arystoteles, w czasach średniowiecznych Tomasz z Akwinu, a późniejsze lata to okres coraz bardzie kontrowersyjnych myślicieli, między innymi Nietschego. Filozofia nierzadko będzie bezpośrednio wiązała się z religią, w starożytności była ona nauką, która wręcz warunkowała jej zasady. Obecnie każda z religii będzie opierała się na swojej własnej filozofii.

Co do samej biografii Platona nie będziemy posiadali uściślonych informacji, najprawdopodobniej urodził się on w Atenach w okolicach piątego wieku przed naszą erą. Inne źródła podają, że urodził się kilkanaście lat później. Z całą pewnością był on jednak jednym z bardziej znamienitych greckich filozofów, który posiadał bardzo duży wkład do rozwoju systemów filozoficznych, opracował z resztą swój własny, który obecnie zwany będzie platońskim idealizmem. Obecnie system ten obecny będzie w wielu tradycjach filozoficznych starego kontynentu, mimo faktu, że posiada bardzo silną grupę swoich wrogów.

Był on jednym z popularniejszych francuskich filozofów oraz pozytywistów oraz tym, który odpowiedzialny jest za dokładne scharakteryzowanie zakresu nauk socjologicznych i za samo stworzenie tego właśnie terminu. Comte urodził się w południowo-wschodniej części Francji. Swoje studia jednak rozpoczyna w szkole politechnicznej mieszącej się w Paryżu, jednak studiów tychże nie dokańcza. Następnie zamieszkuje w Paryżu gdzie dorywczo udzielać będzie korepetycji z matematyki. Szybko popada jednak w biedę, z trudem udaje mu się z niej wyjść. Pomimo swoich wybitnych i ponadprzeciętnych zdolności nigdy nie udało mu się dostąpić zaszczytu pełnienia funkcji akademickich. Comte jest tym, któremu udało się nakreślić podstawy do stworzeni następnie filozofii czysto pozytywistycznej. Filozofia jego będzie przybierała takowy charakter przede wszystkim dlatego, że zajmuje się ona wyłącznie rzeczywistymi przedmiotami, bada rzeczy dostępne umysłowi. Oprócz tego rozważała będzie tylko i wyłącznie te tematy, które w danym momencie uważane są za najbardziej pożyteczne. Ograniczać będzie się jednocześnie do przedmiotów, o których można uzyskać pewną wiedzę. Rozwój jego filozofii podzielić będziemy mogli na dwie części, wcześniejszą która stałą się istotą pozytywizmu oraz późniejszą o bardziej totalitarnych i doktrynerskich poglądach. Pierwsza część miała szerokie oddziaływanie, tak naprawdę obejmujące całe tereny Francji, Anglii i kilku innych krajów.

Kant jest jednym z wybitniejszych niemieckich filozofów, oprócz tego zajmował się on wykładaniem logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Jest on znany przede wszystkim z powodu stworzenia teorii filozofii krytycznej oraz transcendentalnej, która zakładała będzie przede wszystkim że podmiot to główny z warunków poznawczych przedmiotu. Do podstawowych cech tejże koncepcji zaliczyć będziemy mogli agnostycyzm poznawczy oraz jego przeciwieństwo, w pewnej formie, a mianowicie agnostycyzm krytyczny. Oprócz tego uważa się, że bardzo ważnym wkładem z jego strony w filozofię europejską było zniesienie opozycji mającej miejsce pomiędzy racjonalizmem, a empiryzmem.

Naród francuski poszczycić będzie mógł się naprawdę dużą ilością wyśmienitych filozofów, którzy niejednokrotnie zapisywali się na kartach historii. Jednym z nich będzie żyjący na przełomie wieku siedemnastego i osiemnastego zamieszkały w Paryżu Wolter, czy też Voltaire. Oprócz filozofii zajmował się on także teatrem dramatycznym oraz historią, był także wyśmienitym twórcą stary, powieści oraz dramatów. Prowadził on ożywioną korespsondencję z największymi myślicielami całego kontynentu europejskiego, do dzisiaj zachowało się kilkadziesiąt tysięcy jego korespondencji. Był on postacią bulwersującą opinię publiczną przede wszystkim z powodu otwartego krytycyzmu i śmiałości głoszonych przekonań. Jako człowiek był naprawdę złożoną osobowością i nieraz zdarzało mu się wygłaszać całkowicie sprzeczne poglądu, jego postępowanie nierzadko przybierało kontrowersyjny wymiar, dlatego wiele różnych jego ideologii budziło publiczny sprzeciw. Jako filozof przede wszystkim był zwolennikiem liberalizmu, a jednocześnie traktował każdą z ideologii religijnych z bardzo dużym dystansem.

Jest kolejnym z wybitnych francuskich filozofów, którzy żyli na przestrzeni wieku siedemnastego. Oprócz filozofii zajmował się on także matematyką, fizyką oraz pisarstwem, co wychodziło mu całkiem nieźle. Do głównych tematów prowadzonych przez niego badań zaliczyć będzie mogli teorię próżni i ciśnienia atmosferycznego, a z dziedziny filozofii zajmował się fideizmem, teodyceą oraz apologetyką, czyli bardziej zaawansowanymi i zawiłymi tematami filozoficznymi. Na jego cześć nazwana została jednostka ciśnienia a mianowicie paskal i jednocześnie jeden z obecnych języków programowania wykorzystywany przez komputerowców.

Diderot był jednym z francuskich pisarzy, krytyków literackich, ale przede wszystkim z filozofów, którzy przyczynili się bardzo do rozwoju tejże nauki w okresie oświecenia. Do najbardziej znanych dzieł Diderota zaliczyć będziemy mogli „Kubusia Fatalistę i jego pana”. Był on twórcą nowatorskiej co najmniej torii traktującej o dramacie mieszczańskim, która umieszczała utwory dramatyczne pomiędzy komedią oraz tragedią, co miało być o wiele bliższym rzeczywistości. Oprócz tego stał się on jednym z inicjatorów i jednocześnie redaktorów głównych encyklopedii, która zebrała dorobek myśli społecznych, moralnych i filozoficznych oświecenia na starym kontynencie. Sam napisał natomiast szereg artykułów traktujących o tematach czysto filozoficznych. Prace nad stworzeniem encyklopedii rozpoczęły się w okolicach osiemnastego wieku i prowadzone były przez okres trzydziestu lat. Nie było to z pewnością zadanie łatwe, gdyż kilkakrotnie znajdował się on w więzieniu z powodów religijnych. Poglądy Diderota jako filozofa ewoluowały poprzez teizm i deizm aż do materialistycznego ateizmu, który łączył się z determinizmem oraz sensualizmem. Swoje poglądy religijne wyłożył w jednym z utworów, a mianowicie „Liście o ślepcach”. Oprócz swojej pracy filozoficznej pochłonięty był krytyką dzieł malarskich oraz literackich, gdzie uważano go za jednego z bardziej wziętych krytyków. Jeśli chodzi o względy polityczne, to na samym początku stawał za absolutyzmem oświeconym, jego poglądy zaczęły jednak ewoluować w kierunku demokracji.