Epoki historyczne


Kolejne wielkie dzieje oraz wydarzenia, które zapisały się na kartach historii, definiowały rozpoczęcie nowych epok historycznych. Tak na przykład pierwsza i z pewnością jedna z najważniejszych, czyli starożytność rozpoczynać będzie się od powstawania pierwszych bardziej złożonych kultur oraz cywilizacji, wiąże się z odkryciem pisma. Zakończenie datuje się natomiast na upadek jednego z największych i posiadających najbogatszą historię imperium, jakie kiedykolwiek zostało stworzone na tej planecie, a mianowicie Rzymu, który został rozgrabiony i prawie w całości przejęty przez barbarzyńców. Kolejne epoki, które można wymienić to w kolejności średniowiecze, renesans, który inaczej zwany jest odrodzeniem, oświecenie oraz wiele, wiele innych. Epoki te mieszają się dodatkowo z epokami w sztuce, gdzie wyróżnić będziemy mogli dodatkowo gotyk oraz barok, występować będzie jednak także powiązanie ideologiczne. Każda z tych epok posiadała swoje charakterystyczne cechy jeśli chodzi o sztukę, filozofię, politykę oraz podejście do spraw wyznaniowych.

Starożytność jest pierwszą epoką, czy też okresem historycznym, który opisywany jest, szczególnie w stosunku do historii Starego Kontynentu oraz terenów Bliskiego Wschodu. Swoim zasięgiem obejmować będzie on czas już od kilku tysięcy lat przed naszą erą, aż do roku czterysta siedemdziesiątego trzeciego, kiedy to miejsce ma ostateczny upadek cesarstwa zachodnio rzymskiego, które było jedną z największa potęgę w okresie trwania tej epoki i z pewnością odcisnęło największe piętno na kulturze dzisiejszej europy. Po starożytności następuje okres średniowiecza, który zwany jest także często wiekami średnimi. Starożytność to czas rozwoju wielu zaawansowanych cywilizacji oraz barwnych kultur, którym udało się stworzyć wiele wynalazków oraz rozwinąć wiele elementów dziedzin życia. Zaczynając od takich najbardziej elementarnych jest to przede wszystkim rolnictwo, hodowla zwierząt, ceramika i tym podobne. Do bardziej zaawansowanych zaliczyć będziemy mogli obróbkę żelaza i jego wykorzystywanie do różnego rodzaju celów, a oprócz tego stworzenie wielu urządzeń ułatwiających życie, takich jak na przykład kompas. Ludzie w czasie tym zaczęli interesować się także zagadnieniami filozoficznymi, ale także tymi technicznymi, obejmującymi matematykę, fizykę, astronomię, gdzie niektóre stwierdzenia, czy też myśli filozoficzne są do dzisiaj przytaczane i aktualne. Okres ten był czasem istnienia wielu ogromnych cywilizacji takich jak Sumerowie, Asyryjczycy, Egipcjanie, czy też Rzymianie.

Jest jedną z epok historycznych, która będzie obejmowała historię oraz kulturę europejską w okresie od zakończenia starożytności aż do początku czasów nowożytnych. Granice czasowe nie są ściśle ustalonymi w tym przypadku, szczególnie jeśli chodzi o granicę początkową. W przypadku końcowej także przebiega to różnie, gdyż można zaobserwować, że zmiany przychodzą falowo na kolejne części kontynentu. Średniowiecze często określane jest także mianem wieków średnich. Pojęcie to wymyślone zostało i wprowadzone przez samych chrześcijan, tego okresu, którzy uważali czas w którym przyszło im życia za swojego rodzaju łącznik pomiędzy pierwszym, a ponownym nadejściem Chrystusa. Termin ten następnie wykorzystany został przez humanistów kolejnych okresów, którzy pragnęli wyróżnić te wieki jako okres mroczny, gdzie brak było rzetelnych i naukowych doświadczeń oraz badań, pragnąć w ten sposób oddzielić go od swej epoki.

Renesans jest jednym z okresów, który z pewnością zapisał się na kartach europejskiej historii oraz odcisnął swoje piętno na sztuce i architekturze. Inaczej zwany będzie także odrodzeniem, jest to bowiem powrót do antycznych korzeni, które posiada europejska kultura, zafascynowanie się dziełami antycznych twórców ich poglądami i całkowite odwrócenie się od tego co oferowało średniowiecze. Odrodzenie jest także pierwszym okresem gdzie ludzie manifestują swój brak wiary w Boga, czy też jakąkolwiek inną wyższą postać, czy też osobę, mającą wpływ na nasze życie.

Samo pojęcie baroku wywodzi się z języka francuskiego i oznaczać będzie między innymi ‘bogactwo zdobień’. Jest to jeden z głównych kierunków w kulturze środkowej i zachodniej europy, którego trwanie to zakres czasowy od końca wieku szesnastego do wieku osiemnastego, gdzie następuje on po renesansie, a przed oświeceniem. Nie jest to jakoby osobny okres historyczny, jest wyróżniony ze względu na specyficzną dla tego czasu działalność zarówno literacką, artystyczną jak i filozoficzną oraz tą architektoniczną. Podstawy baroku to przede wszystkim sprzeciw wobec klasycyzmu, który charakterystyczny był dla okresu renesansu, a dodatkowo głęboki powrót do religijności, odczuwanie egzystencjalnego niepokoju oraz mistycyzmu. W czasie tym popularność zyskały dwa podstawowe nurty myślowe, racjonalizm oraz empiryzm, gdzie pierwszy zakładał, że mądrość uzyskana może zostać tylko przy wykorzystaniu potęgi ludzkiego umysłu, empiryzm natomiast twierdził, że najważniejsze jest poznanie świata dzięki zmysłom, poprzez doświadczenie. Okres ten charakteryzuje się także ogromnym przepychem jeśli chodzi o zdobienia wnętrz oraz wykończenia wszelkiego rodzaju przedmiotów. W okresie tym dokonało się wiele przełomów, między innymi w przypadku muzyki, gdzie miejsce miał rozkwit dzieł czysto świeckich oraz instrumentalnych.

Okres ten bardzo często nazywany jest także wiekiem rozumu. Jest to jeden z nurtów kulturalnych w historii starego kontynentu, który następuje po baroku, a poprzedza romantyzm. Nie będzie to jedna z epok historycznych, tylko czysto kulturowa, cały okres historyczny zwany jest natomiast nowożytnością. Ludzie w oświeceniu najbardziej cenili sobie poznanie czysto myślowe. Do ważnych cech oświecenia będziemy mogli zaliczyć między innymi zwrócenie uwagi na podstawowe prawa człowieka i ich sformułowanie w pisemnej formie, a oprócz tego najważniejszymi wydarzeniami była rewolucja francuska, która także zakończyła pewien rozdział historii. Kolejne kroki to między innymi powstanie nowego ustroju politycznego na terenie Ameryki, gdzie konstytucja staje się podstawą całego państw